Elektriprojekt tuleb koostada vastavalt Elektriohutusseadusele nii uue ehitise puhul kui ka renoveerimistööde eel. Elektripaigaldis tuleb projekteerida ja ehitada ning seda katsetada, remontida, hooldada ja kontrollida nii, et see ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise korral ei ohusta inimest, vara ega keskkonda ega põhjusta lubamatuid elektromagnetilisi häireid ning on häirekindel. Projekti koostamisel on oluline, et projekteerija arvestaks tellija tegelike vajadustega.

Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon väljastatakse pärast elektritööde teostust koos kontrollmõõtmiste protokollide ja kaetud tööde aktidega maanduspaigaldise, elektrikilbi ning sise-ja väliskaabelduse kohta.